Fem förskolor inspirerade av Reggio Emilia

Vi är ett familjeföretag som sedan 1993 har ägt och drivit förskoleverksamhet i egen regi. Vår verksamhet är inspirerade av förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien där man arbetar med ett utforskande arbetssätt. Vi ser barns skapande som ett av många språk, ett sätt för det lilla barnet att kommunicera med omvärlden. För att alla inom förskolan ska kunna växa, både pedagoger och barn krävs en organisation som uppmuntrar och satsar på kontinuerlig fortbildning, dels internt och i olika nätverk men även via projektgrupper och pedagogiska forum. Mitt mål har varit att bygga upp en sådan organisation och vi önskar på alla tänkbara sätt leva upp till vad vi heter: ”Vi som Växer”.

/Anna

Rektor & VD – Vi som Växer

Anna Elofsson

anna@visomvaxer.se

Våra senaste nyheter

5

Antal förskolor

75

Antal pedagoger

335

Antal barn

23

Antal år

Normkritiskt förhållningssätt

Normkritiskt förhållningssätt

Normkritiskt förhållningssätt

Vi på Vi som Växer tror att det finns oändliga möjligheter att låta varje individ utvecklas, önska och tänka på ett sätt som inte är styrt av det kön man föds med. Vi vill jobba aktivt för en jämställdhet där detta synsätt sprider sig mellan alla de som vistas, arbetar och besöker Vi som Växer.

Läs mer
En lärande organisation

En lärande organisation

En lärande organisation

Vi på Vi som Växer tror att gruppen utgör en stark möjlighet till lärande och att det är i det sociala, i möten med andra som vi utmanas och lär. Tillsammans utvecklar vi idéer, hypoteser och skapar förståelse. Reflektionen, samtalen, tolkningarna och resonerandet anser vi vara avgörande för individens och gruppens lärande.

Läs mer
Utforskande pedagogik

Utforskande pedagogik

Utforskande pedagogik

Arbetssättet och tanken kring utforskandets pedagogik härstammar från en region i norra Italien, Reggio Emilia. Grunden i filosofin bygger på ett projekt- och processbaserat arbetssätt. Där är dokumentationen av barnens läroprocesser en fundamental del av arbetet. Vi ser det som att det alltid är av högsta vikt att utgå ifrån barnen.

Läs mer