Hållbar framtid!

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

Projektet ”Hållbar framtid” blir en del av ett grenverk som vi började bygga på år 2008 utifrån att pedagogerna i sina utvärderingar efterfrågat utveckling i området miljöarbete. Området är stort och går att arbeta kring på många olika sätt. Projektet kom att kallas ”Ekologi/Vårt samspel med miljön- en hållbar utveckling.” Visionen som vi då formulerade handlade om att värna om natur och miljö och möjliggöra för barnen att medverka till ett miljömedvetet förhållningssätt. Projektet fokuserade mestadels på sophantering och återvinning där projektidén om EKOLEK föddes som idag är ett levande projekt i våra verksamheter. (Läs mer i vår profil).

 

Åren 2014-2016 har vi arbetat med projektet ”Det är INNE med ute” där målet varit att förbinda utforskandet i vår inomhusmiljö med vår utomhusverksamhet genom utmanande miljöer och pedagogisk dokumentation. I detta projekt har vi lärt oss att barn har många idéer och de måste få ha med dem i sina lärprocesser både inne och ute. Lyssnandet på barnens berättelser i relation till de möjligheter i tid och rum som de erbjuds i olika aktiviteter blir därför centralt för oss som arbetar inom förskolans praktik. Att öppna upp för flera uttryckssätt är en stor utmaning som kräver mycket övning. Ju fler erfarenheter vi gör av att fånga bredden av uttryck, kan vi designa flera möjligheter för barnen.

 

I förskolans reviderade läroplan står det bland annat att:

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö-och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhåll­ningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”. (Lpfö98/10, s. 7)

Projektstart
För att starta årets prioriterade utvecklingsområde har PU (pedagogiska utvecklingsenheten) formulerat en sommaruppgift till pedagogerna som de ska få ta med sig tillbaka inför terminsstarten. Vi hoppas att detta skall bidra till att öka känsligheten inför projektet och få dem att börja ställa sig egna frågor kring begreppet Hållbar Framtid innan de sedan startar upp med barnen.

 

Reggio Emilia Institutet har initierat till att flera förskolor runt om i landet arbetar gemensamt mot en hållbar framtid. De önskar att samarbeta i dialog för våra barns och ungdomars framtid, för vår planets framtid. Vidare skriver Reggio Emilia institutet att de ser det som förskolans och skolans viktigaste uppgift att inge hopp och framtidstro. (Läs mer på Reggio Emilia Institutets hemsida)

 

Hållbar utveckling är ett stort område och är någonting som alla världens länder behöver hitta strategier för. Hållbar utveckling kan ses ur flera olika dimensioner. Det handlar bland annat om att långsiktigt bevara vattnets, jordens och övriga ekosystems produktionsförmåga och minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa.

 

Vi kommer att följa det spår som Reggio Emilia institutet bjudit in till där riktningen handlar om ekologisk hållbarhet, detta dels för att ingå i ett större sammanhang där vi kan utbyta erfarenheter och dela med oss till flera verksamma intressenter kring denna stora fråga. Vi kan också utifrån förgående årets projektprocesser lyfta ut många idéer, frågor och erfarenheter som barnen ställer sig som skulle kunna fungera som igångsättare för vår uppstart.

 

Vi hoppas att våra familjer vill komma att ingå i ett nära samarbete med oss kring denna fråga och välkomnar era tankar och idéer kring området.

 

Vi som Växers gemensamma arbetssyfte vid uppstart för att införliva hopp om en hållbar framtid:

  • Undersöka och fördjupa vår förståelse kring en hållbar utveckling genom att öka känsligheten inför ekologiska frågor ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Skapa möjligheter för barnen att fördjupa sig i sina nyfikenhetsfrågor och skapa förutsättningar för ett nära studerande av dem.