Föräldrarsamverkan

Vi som Växer värdesätter ett gott samarbete och vill ha en god relation till de familjer som går på våra förskolor.

Föräldrarepresentant i FörskoleForum – vad innebär det
Förskoleforum är en mötesplats för samverkan och dialog som finns på samtliga förskolor, de träffas ca 1-2ggr/termin. Rådet skall behandla frågor som är viktiga för förskolan och som kan ha betydelse för barn, föräldrar. Varje avdelning är representerad av 1-2 föräldrarepresentanter tillsammans med förskolechef och en personalrepresentant som närvarar för att kunna svara på frågor och lyssna. Vid vissa tillfällen är även huvudmannen inbjuden.

 

Forumet har främst två huvudsyften, dels att ge möjlighet för föräldrar att föra fram förslag och synpunkter på verksamheten, dels att få information om kommande beslut som kan påverka barnen och som är av intresse för vårdnadshavarna. Vi har tillsammans formulerat ett förväntansdokument som tydliggör våra olika roller och ansvar som representanter. Förskolerådet är inte ett beslutande forum. Ansvaret för undervisning och organisation vilar alltid ytterst på förskolans personal och ledning.

 

Sociala aktiviteter
Förskolan firar traditioner samt andra aktiviteter som Gårdsfixardagar, sommaravslutningar, vernissager, utställningar och gemensamma fester.

 

Tydlig information
På hemsidan publiceras viktigta datum i kalendariet, projektbeskrivningar samt annan viktig information. Utöver hemsidan har varje avdelning sitt sätt att informera er om den dagliga verksamheten på er avdelning genom t.ex. månadsbrev. Ta er gärna tid till att titta på våra dokumentationstavlor för att få information kring våra pågående projektarbeten. Varje avdelning har sin egen e-post adress som ni kan kommunicera till.

 

I enlighet med Skollagen är vi även skyldiga att ha tydliga rutiner för hur vi hanterar och utreder synpunkter och klagomål på vår verksamhet och utbildning. För mer information läs vår policy kring klagomålshantering som finns under fliken ”Om oss”.

”Samarbetet mellan föräldrarna och personalen skall präglas av en öppen och förtroendefull kommunikation. Skall ha en väldokumenterad verksamhet, som föräldrar har insyn i och möjlighet att påverka.” Lpfö – 98 (rev 2010)