Hållbar framtid – ”Från Jord till Bord”

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

2016 startade vi projektet Hållbar framtid. Projektets omfattning sträcker sig från 2016 och har nu fortsatt i 4 år. Våra sammantagna erfarenheter kring hållbarhetsfrågor inom Vi som Växer är att vi fokuserat på natur och miljö. Vi har vistats mycket i naturen och använt det rika innehåll som finns tillgängliga där för att väcka intresse och lära oss om vår nutid som framtid. Resultaten av våra insatser visar på hur ett förändrat undervisningssätt uppstått inom det naturvetenskapliga fältet. Både vuxna och barn har utvecklat kompetenser i sitt undersökande där laborering, experiment, fältstudier men också grupparbeten används för att komma vidare i vårt lärande kring hållbarhetsfrågan. Vi tror att barnen måste få göra på riktigt, ta hand om naturen, se den födas, räddas och smakas på. Det kan centralisera frågan om att få den att bevarad.

”Projektet har släppt in barnens ambition i sitt utforskande och pedagoger har fått reflektera samt bli medvetna om sin egna moralkompass. Barns idéer, tillägg och meningsproduktion har skapat nya visioner och scenarier i sökandet om en hållbar framtid. För att ge ett exempel på detta har vi en avdelning som under förra året projekterat kring ett barns hypotes om att vi i framtiden kommer att äta mer insekter. En fråga som är öppen och som vi idag ännu inte har några svar på. En fråga som idag också är en debatterad samhällsfråga. Frågeställningen har påverkat oss inom organiationen men också våra familjer att reflektera om livsstil, vanor, värderingar och etiska resonemang om mat. Varför tänker vi att det är helt otänkbart att äta insekter i västvärlden när det i flera länder är helt normaliserat?”

Vi ser rätten till god hälsa för barn och unga som en demokratifråga, vilken innefattar både fysisk aktivitet och vila, mental återhämtning och mat och dryck. På förskolor och skolor ska alla få erfarenheter, kunskaper och förståelse som kan skapa medvetenhet om vad som ”ger god hälsa och välbefinnande för mig själv och för andra”, för att kunna leva ett hållbart liv. Det är nödvändigt att alla barn och unga kan se sig själv som en del av ett sammanhang, att de får inflytande i sin vardag genom att de ges möjligheter att förstå sig själv och sin kropps behov, möjligheter och begränsningar.

 

Vi arbetar med natur och hållbarhet ur ett tvärvetenskapligt och utforskande perspektiv med den självklara utgångspunkten att människan är en del av naturen. Genom att vara i och gå i dialog med naturen på ett omsorgsfullt och varsamt sätt kan vi bli förundrade och berörda. Då skapas också möjligheter för barn och unga tillsammans med pedagoger att lära känna, förstå och stå upp för hela det ekologiska systemet. Utifrån den ekologiska insikten är återbruk självklart och centralt för omställningen till en hållbar konsumtion och ska vara ett naturligt innehåll på förskolor och skolor.

 

Med alla sinnen, kan vi tillsammans utforska och lära om evolutionära, biologiska, ekologiska och relationella perspektiv. Genom undervisning i form av projekterande – om kretslopp, biologi, miljökunskap, djur och natur samt om människans roll och möjlighet att påverka – kan vi skapa engagemang och vilja att förändra. Intresset och engagemanget för de ekologiska sambanden på planeten och förståelse och kunskaper om den varsamhet som måste prägla våra relationer med resten av naturen kan förstärkas genom att barn och unga uppmuntras och utmanas att bli påhittiga och handlingskraftiga aktörer. Viljan till förändring, nya idéer och lust till handling kan ge hopp och framtidstro om en hållbar framtid.

 

Syftet med årets projekt är att lyfta fram kopplingen mellan människa och värld. Vi gör det genom att sätta fokus på MAT och vad som kommer från jord till bord. Vi vill tillsammans på ett lustfyllt sätt utforska det tillsammans med barnen. Att undersöka föränderlighet, kretslopp och prata om var mat kommer från blir ett sätt att förstå de stora sambanden mellan natur, miljö, kulturarv, djurs villkor liksom andra människors agerande och värderingar.

 

Målet är att bredda och möjliggöra barnens idéer om världen, omvärlden, vår planet samt sociala och ekonomiska förutsättningar. Att skapa framtidstro och visioner om vad en hållbar framtid kan vara!

Metodik och pedagogik

Mat och måltider engagerar och spelar en viktig roll i våra liv, oavsett ålder. Men hur sker förvandlingen?  Var kommer maten ifrån och hur kan vi förstå samband, föränderlighet och fantasi som en del av hållbarhetsfrågan?  Att främja goda matvanor, attityder och omhändertagarglädje är vad årets fokus handlar om. Ett sätt att träna förmågan att förstå de stora sambanden mellan natur, miljö, kulturarv, djurs villkor liksom andra människors villkor och värderingar.

Barnen ska få undersöka matens väg från jord till bord och vidare hur den gör avtryck i och ingår i det ekologiska systemet. Vi ska verka för att de får möjligheter till ett fördjupat – lustfyllt, estetiskt och etiskt – utforskande lärande om mat, med alla sinnen och med olika uttrycksformer, analogt och digitalt.

 

Förvandling, Fantasi och Kretslopp får fungera som ett ledord i vårt undersökande kring hållbarhetsfrågan. Barns deltagande, engagemang och tilltro till sina egna möjligheter, jämlikhet och rättvisa blir en viktig del av arbetssättet. Med hjälp av våra sinnen, ett laborativt utforskande och ett professionellt förhållningssätt vill vi berika barnens kunskap och erfarenhetsvärld kopplat till mat och smak och vad som kommer från jord till vårt bord.

Observationsperiod

Augusti till och med oktober är vi inne i en fas där vi låter barnen möta överraskande utforskande och lekfulla aktiviteter ihop med medforskande pedagoger. Tanken är att berika barnens erfarenheter kring vad som kan tänkas komma från Jord till Bord.

Våra gemensamma nyfikenhetsfrågor:

  • Vad händer när barnen får ställa sig frågor om föränderlighet, fantasi och kretslopp?
  • Genom att använda naturens färger och former, kan odlande och förvandling bli en estetisk upplevelse och lärprocess?
  • Hur kan vi erbjuda barnen en variation av föränderligt och förvandlande material som visar på en utveckling?