Hållbar framtid – på upptäcktsfärd med mat och smak!

Vi som Växer väljer inför varje verksamhetsår ut ett prioriterat utvecklingsområde som vi vill fördjupa oss och konstruktivt utvecklas inom. De prioriterade utvecklingsområden som vi väljer är tänkta att de skall bidra med någon nytta för barnen och verksamheten.

2016 startade vi projektet Hållbar framtid. Projektets omfattning sträcker sig från 2016 och fortsätter åtminstone tre år. Våra sammantagna erfarenheter kring hållbarhetsfrågor inom Vi som Växer är att vi fokuserat på natur och miljö. Vi har vistats mycket i naturen och använt det rika innehåll som finns tillgängliga där för att väcka intresse och lära oss om vår nutid som framtid. Resultaten av våra insatser visar på hur ett förändrat undervisningssätt uppstått inom det naturvetenskapliga fältet. Både vuxna och barn har utvecklat kompetenser i sitt undersökande där laborering, experiment, fältstudier men också grupparbeten används för att komma vidare i vårt lärande kring hållbarhetsfrågan. Vi tror att barnen måste få göra på riktigt, ta hand om naturen, se den födas, räddas och smakas på. Det kan centralisera frågan om att få den att bevarad.

 

”Projektet har släppt in barnens ambition i sitt utforskande och pedagoger har fått reflektera samt bli medvetna om sin egna moralkompass. Barns idéer, tillägg och meningsproduktion har skapat nya visioner och scenarier i sökandet om en hållbar framtid. För att ge ett exempel på detta har vi en avdelning som under förra året projekterat kring ett barns hypotes om att vi i framtiden kommer att äta mer insekter. En fråga som är öppen och som vi idag ännu inte har några svar på. En fråga som idag också är en debatterad samhällsfråga. Frågeställningen har påverkat oss inom organiationen men också våra familjer att reflektera om livsstil, vanor, värderingar och etiska resonemang om mat. Varför tänker vi att det är helt otänkbart att äta insekter i västvärlden när det i flera länder är helt normaliserat?”

Vi behöver problematisera barnens roll i hållbarhetsarbetet och ställa oss frågor om vad det innebär att de görs ansvariga för världens framtid. Tillsammans har vi tagit ställning för att vi inte vill bli dystopiska i arbetet med barnen.

Inom organisationen har vi försökt lyfta blicken från framtidens medborgare till dagens.Vi menar att vi inte kan organisera och repoducera utbildning efter en fördefinierad mall, istället blir fokus på lärande. Att låta barnen befinna sig i ett här & nu perspektiv och att få befinna sig i ett lärande meningsskapande sammanhang idag blir därför utgångspunkten för vårt förskoledidaktiska arbete.

Naturvetenskap är en mänsklig aktivitet, ett sätt att söka mening, att söka förståelse och mönster i den verkliga världen, för sin egen skull och för att lösa praktiska problem. Vi bygger vår praktik på beprövad erfarenhet och den pekar på att sinnesupplevelser är en viktig strategi för barns lärande. Därför vill vi i vår verksamhet erbjuda lärmiljöer där laboreringsmöjligheterna för ett reellt utforskande blir prioriterat.

Projektidé

Vi vet ju hur riktigt små barn undersöker världen runt sig, allt såväl lämpliga som inte lämpliga saker åker snabbt in i munnen för en ordentlig analys. Med de yngre barnens sätt att undersöka världen vill vi nu gå in i nästa projektfokus på mat och undersöka hållbarhetsfrågan mer fördjupat. Genom maten kan vi förstå världen vi lever i. Det blir ett lekfullt verksamhetsår där vi tillsammans smakar på världen för att lära oss om den. Vad är egentligen en smak? Latinska ordet saphere betyder ”att kunna” ”att smaka” ”att veta” att känna”. Saphere finns i vår sinnliga förmåga & i det vi lärt oss och är också en metod för att medvetet använda sinnenas skafferi för lärande.

Mat och måltider engagerar och spelar en viktig roll i våra liv, oavsett ålder. Att främja goda matvanor, attityder och matglädje är vad årets projekterande kommer att handla om. Att undersöka matkultur och exempelvis prata om var mat kommer från blir ett sätt att träna förmågan att förstå de stora sambanden mellan natur, miljö, kulturarv, djurs villkor liksom andra människors villkor och värderingar.

SMAK får fungera som ett ledord för vår fortsatta undersökande kring hållbarhetsfrågan där innehållet bygger på barns deltagande, engagemang och tilltro till den egna möjligheter, jämlikhet och rättvisa. Med hjälp av sinnesövningar (Sapere) och ett professionellt förhållningssätt vill vi berika barnens matvanor och preferenser så att de i förlängningen har möjlighet att påverka konsumtionen i en positiv riktning