Policydokument

Vad är policy?  Enligt uppslagsboken är en policy grundprinciperna för ett företags eller organisations handlande, syftning, inriktning

Vi som Växer bedriver förskoleverksamhet och har idag 5 arbetsplatser med fler än 10 anställda på varje arbetsplats. Vi är ett företag med genomtänkta ideer både vad gäller förhållningssätt (barn/föräldrar/personal) och pedagogik samt rutiner. Samtliga policydokument revideras 1 gång om året eller vid behov. Självklart är vi alltid intresserade och öppna för diskussioner och synpunkter och kan ändra på dessa om bra argument framförs och efter en ordentlig förankringsprocess i organisationen. Förskolorna har emellertid inte möjlighet att genomföra förändringar för att nya kunder/ föräldrar samt personal inte delar våra ideer och tankar, det skulle inte ge någon bra grund för kontinuitet och stabilitet i vår verksamhet. Samtliga policydokument och riktlinjer finns att läsa i sin helhet som pdf. filer att ladda ner.

Likabehandlingsplan

Det är Skolverket och Diskrimineringsombudmannensom (DO) som övervakar att vi som huvudman för förskoleverksamhet har en sådan plan. Vi reviderar ”grunddokumentet” en gång varje år men arbetar systematiskt med Likabehandlingsplanen på APT, avdelningsmöten och i vår likabehandlingsgrupp. En bilaga till grunddokumentet formuleras utefter lokala mål av likabehandlingsarbetet på respektive förskola.

Jämställdhetsplan

Planen revideras vart tredje år eller vid behov.

Barnsäkerhetspolicy

Vi som Växers viktigaste fokus ligger alltid på barnen och deras trygghet och föräldrar ska alltid vara vissa om att deras barn är i säkra händer när de lämnar sina barn hos oss. Vi genomför s.k. Brand- och barnsäkerhetsronder en gång per termin. Alla nyanställda genomgår en interaktiv webbaserad brandutbildning som ett led i sin introduktion på arbetsplatsen. Utbildningar i hjärt- och lungräddning samt allmän brandkunskap som exempelvis utrymning/inrymning och öva släckning genomförs systematiskt efter plan. Du finner mer information till höger under ”Trygg och Säker miljö”.

Intimitetspolicy

Vi vill genom denna skrift förtydliga våra ställningstaganden när det gäller förhållningssätt och bemötande av barn i frågor som rör deras integritet och intimitet. Vi arbetar med en systematik som skyddar barnens integritet. Eftersom förskola innehåller ett omsorgsuppdrag möter vi alla barn i olika intima och nära relationer dagligen. Exempelvis vid lek, toalettbesök, vila och matsituationer. Vi vill vara lyhörda och uppmärksamma på barns signaler och upplevelser och har därför tagit fram vissa ställningstaganden att arbeta för när det gäller att respektera barnen och deras rättigheter. Ställningstagandet bygger på vetenskaplig grund kopplad till relevant forskning inom ämnet, skollag, socialtjänstlagen, diskrimineringsgrunderna samt beprövad erfarenhet.

Kostpolicy

Vi som Växer har egna kök med utbildade kockar. Vi serverar barn och pedagoger en god, varierad och näringsriktig mat. Vi vill att måltiderna, både frukost och lunch skall vara en stunds avkoppling tillsammans med kamrater och personal.  Vi som växer följer Livsmedelsverkets råd om måltider i förskoleverksamhet. Vi serverar specialkost till de barn som av medicinska, etiska eller religiösa skäl inte kan äta alla slags livsmedel. Vid medicinska skäl som allergier behöver vi ett intyg från primärvården (barnläkare, BVC) inför vår egenkontroll. Mer information finner ni i vår Kostpolicy.

Policy vid hot och våld

Enligt Arbetsmiljöverket är vi skyldiga att arbeta fram en riskbedömning samt policy inklusive handlingsplan vid hot och våld på arbetsplatsen.

Alkohol och drogpolicy

Vi vill vara en arbetsplats som bryr sig! Vi vill förebygga ohälsa bland personal och säkra barnens vistelsetid hos oss.

Fotograferingspolicy

Vi vill genom denna skrift förtydliga våra ställningstaganden när det gäller fotografering på förskolan eftersom vi ibland kan möta önskemål från vårdnadshavare att få fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika sociala tillställningar som t.ex. Luciafirande, vernissager och sommaravslutningar.

GDPR – hantering av känsliga personuppgifter

Information till dig som är vårdnadshavare inom Vi som Växer

Klagomålshantering

I enlighet med Skollagen är vi skyldiga att ha tydliga rutiner för hur vi hanterar och utreder synpunkter och klagomål på vår verksamhet.