Verksamhetsidé och uppdrag

Vi som Växer har förskolor som

  • Tar emot alla barn i åldern 1-5 år och ser till att barns egna förmågor och kunskaper tas tillvara och utvecklas i en stimulerande miljö.
  • Barn och föräldrar skall känna sig trygga i.
  • Erbjuder föräldrarna en verksamhet där deras barn skall få möjlighet att pröva en mångfald av aktiviteter.
  • Vill att barnen skall ha roligt, lära sig mycket, bli kreativa och skapande med lust och intresse som drivkraft.
  • Har manliga och kvinnliga förebilder, med en medveten pedagogisk syn på könsroller och jämställdhet.
  • Ständigt utvecklar sin personal via kurser och vidareutbildningar.
  • Samarbetet mellan föräldrarna och personalen skall präglas av en öppen och förtroendefull kommunikation.
  • Skall ha en väldokumenterad verksamhet, som föräldrar har insyn i och möjlighet att påverka.
  • Ständigt är på väg, där det finns engagerade pedagoger som kontinuerligt utvecklar sitt kunnande och arbetssätt.

Vår profil

Utforskande arbetssätt
Arbetssättet och tanken kring utforskandets pedagogik härstammar från en region i norra Italien, Reggio Emilia. Grunden i filosofin bygger på ett projekt- och processbaserat arbetssätt. Där är dokumentationen av barnens läroprocesser en fundamental del av arbetet. Vi ser det som att det alltid är av högsta vikt att utgå ifrån barnen. Deras frågeställningar och idéer om världen är de vi tillsammans bör undersöka, välkomna och ge möjligheter att skapa förståelse kring.

 

Tanken om det kompetenta barnet och fokus på barns upptäckande och utforskande är det grundläggande i vår pedagogik. Pedagogerna bör därför hålla ett medforskande förhållningssätt till barnen. Det som barnen kan göra tillsammans idag, kan de göra själva imorgon

 

Normkritiskt förhållningssätt
Vi på Vi som Växer tror att det finns oändliga möjligheter att låta varje individ utvecklas, önska och tänka på ett sätt som inte är styrt av det kön man föds med. Vi vill jobba aktivt för en jämställdhet
där detta synsätt sprider sig mellan alla de som vistas, arbetar och besöker Vi som Växer. Vi vill inte att det enbart skall finnas en definierad ram kring vad som anses vara kvinnligt, manligt,
rätt, fel, förväntat eller oförväntat beteende när det kommer till människor. Identitetsskapandet sträcker sig långt utanför klädkoder, färgval, kroppsspråk och lekmönster. Vi vill utgå ifrån barns egna upplevelser och erfarenheter. Vi vill bekräfta barnen och de känslor de bär med sig. Vi vill tala med dem om jämställdhet, människans rätt att välja och alla de andra oändliga möjligheterna som finns av att vara människa på.

 

En lärande organisation
Vi på Vi som Växer tror att gruppen utgör en stark möjlighet till lärande och att det är i det sociala, i möten med andra som vi utmanas och lär. Tillsammans utvecklar vi idéer, hypoteser och skapar förståelse. Reflektionen, samtalen, tolkningarna och resonerandet anser vi vara avgörande för individens och gruppens lärande. Tillsammans löser vi problem och skapar mening och kunskap.
Alla individer är unika och alla har sina sätt att lära sig på. Genom ett gemensamt lärande med samtal, dokumentation, lek och undersökandeprocesser strävar vi mot att växa tillsammans.
Vi vill genom detta arbetssätt synliggöra det individuella lärandet och det lärande som sker i grupp.
I vår pedagogiska verksamhet gror en kollektiv kärna av kunskap som får växa sig stark. Vi vill leva upp till namnet Vi som Växer.

 

Pedagogisk dokumentation
Hela vårt arbetssätt grundar sig i en tanke om att barns frågor och idéer är viktiga och att vi bör ta tillvara och utmana dessa frågor och idéer och att det är i upptäckandet och i utforskandet som
ett gynnsamt lärande sker. Tanken med den pedagogiska dokumentationen grundar sig egentligen i en förändrad syn och ett förhållningssätt till förskolans arbete. På Vi som Växers förskolor vill vi synliggöra det lärande som sker i praktiken. Genom att systematiskt lyfta barns lärande kan vi som pedagoger ge barnen möjligheter att utmanas och lära utifrån ett kollektivt och individuellt perspektiv.
Dokumentationen driver oss pedagoger att lyfta diskussioner och reflektioner för att utveckla det pedagogiska arbete som vi bedriver dagligen.